Pomoce liturgiczne - Msze właściwe dla sanktuariów

Pomoce liturgiczne - Msze właściwe dla sanktuariów

Ain Karem - Franciszkanskie Sanktuarium Narodzenia sw. Jana Chrzciciela

Ain Karem - Franciszkanskie Sanktuarium Nawiedzenia Najsw. Maryi Panny

Ain Karem - Franciszkanskie Sanktuarium sw. Jana Chrzciciela na pustkowiu

Akko - Franciszkanskie Sanktuarium sw. Jana Chrzciciela

Betania - Franciszkanskie Sanktuarium Wskrzeszenia Lazarza

Betania za Jordanem - Sanktuarium Chrztu Panskiego

Betfage - Franciszkanskie Sanktuarium Niedzieli Palmowej

Betlejem - Bazylika Narodzenia Panskiego

Betlejem - Beth Sahour - Franciszkanskie Sanktuarium Pola Pasterzy

Betlejem - Franciszkanskie Sanktuarium Groty Mlecznej

Emaus - Abu Gosh - Benedyktynskie Sanktuarium Spotkania ze Zmartwychwstaéym

Emaus - El Qubeiba - Franciszkanska Bazylika Spotkania ze Zmartwychwstaéym

Gora - Tabor Franciszkanska Bazylikaz Przemienienia Panskiego

Gora Bogoséawienüstw - Franciszkanskie Sanktuarium Kazania na Gorze

Gora Nebo - Franciszkanska Bazylika swietego Mojzesza

Jafa - Franciszkanskie Sanktuarium swietego Piotra Apostoéa

Jerozolima - Bazylika Grobu Panskiego Kalwaria

Jerozolima - Bazylika Grobu Panskiego

Jerozolima - Bazylika Swietej Anny

Jerozolima - Franciszkanska Bazylika Getsemani

Jerozolima - Franciszkanskie Sanktuarium Biczowania Pana Jezusa

Jerozolima - Franciszkanskie Sanktuarium Dominus Flevit

Jerozolima - Franciszkanskie Sanktuarium w Wieczerniku

Jerozolima - Koscioé Najsüwietszego Zbawiciela

Jerozolima - Prokatedra Patriarchatu acinskiego

Jerozolima - Sanktuarium Pater Noster

Jerozolima - Sanktuarium sw. Piotra in Gallicantu

Jerozolima - Wniebowstapienie Panskie

Jerycho - Franciszkanskie Sanktuarium Dobrego Pasterza

Kafarnaum - Franciszkanskie Sanktuarium Obietnicy Eucharystii

Kana Galilejska - Franciszkanskie Sanktuarium Pierwszego Cudu Panskiego

Magdala - Franciszkanskie Sanktuarium Swietej Marii Magdaleny

Nain - Franciszkanskie Sanktuarium Wskrzeszenia syna wdowy

Nazaret - Franciszkanska Bazylika Zwiastowania Panskiego

Nazaret - Franciszkanskie Sanktuarium Swietego Jozefa

Nazaret - Klasztor Siostr Klarysek

Rzeka Jordan - Franciszkanskie Sanktuarium Chrztu Panskiego

Seforis - Franciszkanskie Sanktuarium Swietej Anny

Tabga - Benedyktynskie Sanktuarium Rozmnozenia chleba i ryb

Tabga - Franciszkanskie Sanktuarium Prymatu swietego Piotra

Tyberiada - Franciszkanskie Sanktuarium swietego Piotra