Ain-Karem – Desert of Saint John | Custodia Terrae Sanctae

Ain-Karem – Desert of Saint John

Monastery of Saint John of the Desert
Terra Sancta
P.O.B. 186 – Even Sapir
91001 Ain Karem – Jerusalem
ISRAEL

Tel:
+972. 02 / 641.67.15 (convent)
Fax: +972. 02 / 643.19.37
e-mail: desertyo@yahoo.com

Activities
- Sanctuary: Desert of Saint John
- Retreat house