Nazareth – Parish | Custodia Terrae Sanctae

Nazareth – Parish

Tel: +972. 04 / 655.41.70
Fax: +972. 04 / 646.12.71 
e-mail: latin_parish@yahoo.com